අලුත්ම රේඩියෝ ලිස්ට් එක එන්න බලාගන්න.........

(List of radio networks in Sri Lanka)
Radio Station Frequency[1] Primary Language Status
Alai FM 91.4 MHz Tamil Active
CRI SRI LANKA 97.9MHz Sinhala, Tamil, English & Chinese Active
FM Derana 92.2 MHz, 92.4 MHz Sinhala Active
E FM 88.3 MHz English Active
Everlasting Radio MHz English Active
Gold FM 93.0 MHz, 93.2 MHz English Active
Hiru FM 96.1 MHz, 96.3 MHz Sinhala Active
Isira FM 89.1 MHz, 89.3 Mhz Sinhala Active
Kiss FM 96.9 MHz English Active
Kirula FM 96.6 MHz Sinhala Active
Lak FM 106.0 MHz,106.2 MHz Sinhala Active
Lakhanda 93.5 MHz, 93.7 MHz Sinhala Active
Lakviru (Mawbima Radio) 105.2MHz, 105.4MHz Sinhala Testing
Lite FM 87.6 MHz, 87.8 MHz English Active
Max Radio 95.3 MHz Sinhala Active
Neth FM 94.8 MHz, 95.0 MHz Sinhala Active
Ran FM 88.1 MHz, 100.5 MHz Sinhala Active
Rangiri Sri Lanka 104.4MHz, 105.7MHz Sinhala Active
Real Radio 97.1 MHz English Active
Red FM 99.5MHz, 99.7MHz English Testing
Rhythm FM (formerly Asura FM) 95.6 MHz, 95.8 MHz Sinhala Active
Seth FM (Negombo City only) 101.8 MHz Sinhala Active
Shaa FM 90.9 MHz,91.1 MHz Sinhala Active
Shakthi FM 103.9 MHz, 104.1 MHz Tamil Active
Shree FM 100.0 MHz, 100.2 MHz Sinhala Active
Shri Global Radio 103.1MHz, Tamil Testing
SLBC - City FM 89.6 MHz, 89.8 MHz, Sinhala Active
SLBC - English Service 97.4 MHz, 97.6 MHz English Active
SLBC - Sinhala National Service (Swadeshiya Sevaya) 91.7 MHz, 91.9 MHz Sinhala Active
SLBC - Sinhala Commercial Service (Velanda Sevaya) 94.3 MHz, 94.5 MHz Sinhala Active
SLBC - Tamil National Service 102.1 MHz, 102.3 MHz Tamil Active
SLBC - Tamil Commercial Service (Thendral) 104.7 MHz, 104.9 MHz Tamil Active
SLBC - Ruhunu/ Rajarata/ Kandurata/ Uva/ Vidula/ Sport Service 107.3MHz, 107.5MHz Sinhala, Tamil and English Active
SLBC - Kothmale FM / Dambana 97.6MHz, Sinhala, Tamil Active
SLBC - Gemidiriya 89.8MHz, Sinhala Active
SLBC - Tamil Service 107.8MHz, Tamil Active
SLBC - Pirai FM/ Wayamba/ Jaffna Regional 90.1MHz, Sinhala, Tamil Active
Singha FM (Formerly Youth Radio) 88.6 MHz, 88.8 MHz Sinhala Active
Sirasa FM 106.5 MHz, 106.7 MHz Sinhala Active
Siyatha FM 98.2 MHz, 98.4 MHz Sinhala Active
Sooriyan FM 103.4 MHz, 103.6 MHz Tamil Active
Sun Fm 98.7 MHz, 98.9 MHz English Active
TNL Rocks 99.2 MHz English Active
The Budhhist 101.3MHz, 101.5MHz Sinhala, English Active
V FM 107.0 MHz Sinhala Active
Vasantham FM 102.6 MHz, 102.8 MHz Tamil Active
Y FM 92.7 MHz English Active
VIP Radio (Formerly Sath FM) 94.0MHz Sinhala Active
Vettri FM 90.4 MHz, 90.6 MHz Tamil Active
Yes FM 100.8 MHz, 101.0 MHz English Active

බොහෝම ස්තුතියි මේ පැත්තට අවාට...........

2 යි.. ප්‍රතිචාර:

Anonymous at: November 17, 2012 at 11:54 AM said... Reply To This Comment

:o

Anonymous at: November 17, 2012 at 1:46 PM said... Reply To This Comment

තැන්කු වේවා.....!!!

Dina....

සිංහලෙන් අදහස් දැක්විම සදහා යුනිකොඩ් පරිවර්තකය බාවිතා කරන්න

:a   :b   :c   :d   :e   :f   :g   :h   :i   :j   :k   :l   :m   :n   :o   :p   :q   :r   :s   :t

Comment එකක් දාලා යන්න අමතක කරන්න එපා... ඔයාලගේ Comment ඒක මට ලොකු හයියක් මේ මගේ අඩවිය දිගටම කරගෙන යන්න.

අප සමග එක් වු ඔබ සැමට බොහොම ස්තුතියි....